Badai Matahari ??

1/29/2012 09:39:00 PM
  • Share:

Lantas, apa bedanya dengan mereka?

1/29/2012 07:52:00 PM
  • Share:

J U J U R

1/23/2012 01:19:00 PM
  • Share:

It make me so depressed..

1/18/2012 12:15:00 PM
  • Share:

Serunya Anak Kosan

1/15/2012 10:25:00 PM
  • Share:

Jalan Pandanaran Semarang

1/14/2012 10:58:00 AM
  • Share:

Senja Bersama Rosie

1/11/2012 10:47:00 PM
  • Share:

Saya Ingin, Tapi Orang Lain yang Mendapatkan

1/11/2012 10:30:00 PM
  • Share:

Mencintai Karena Allah

1/08/2012 10:02:00 AM
  • Share:

Kegiatan Baru

1/07/2012 08:03:00 PM
  • Share: